1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een duidelijk overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze onderstaande privacyverklaring.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij het bezoek aan de website automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten heeft u betreffende uw gegevens?

U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren of wissen. Indien u toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming voor de toekomst altijd weer intrekken. Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Daarnaast hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon is aangegeven.

Analysetools en tools van andere aanbieders

Bij uw bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met zogenoemde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting en content delivery networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de hoster opgeslagen. Hierbij kan het vooral gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt ingezet voor de uitvoering van een overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, punt b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (artikel 6, lid 1, punt f) AVG).

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken zoals dit voor de uitvoering van zijn contractuele prestaties noodzakelijk is en hij zal hierbij onze instructies met betrekking tot deze gegevens volgen.

Sluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking

We are using the following host:

Tobias Bauer
IT- und Funkdienstleistungen
Sauerbruchstr. 8
95447 Bayreuth

Afsluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsbepalingen te waarborgen, hebben wij met onze hoster een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring maakt duidelijk welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Storage duration

Unless a more specific storage period has been specified in this privacy policy, your personal data will remain with us until the purpose for which it was collected no longer applies. If you assert a justified request for deletion or revoke your consent to data processing, your data will be deleted, unless we have other legally permissible reasons for storing your personal data (e.g. tax or commercial law retention periods); in the latter case, the deletion will take place after these reasons cease to apply.

Informatie over de verantwoordelijk instantie

De verantwoordelijk instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Adolf Riedl GmbH & Co. KG
Ottostr. 2
95448 Bayreuth
Telefoon: 0921 884 0
E-mail: datenschutz@bademoden.info

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of gemeenschappelijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres of dergelijke) beslist.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Functionaris voor gegevensbescherming
ITS Hein GmbH
Kulmbacher Str. 27b
95460 Bad Berneck
Telefoon: 09273 50 13 9 0
E-mail: datenschutz@bademoden.info

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Onze website bevat onder andere tools van bedrijven uit de VS. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van deze bedrijven in de VS. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

Wanneer de gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. e of f AVG hebt u te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De betreffende juridische basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonsgegevens daarna niet langer gebruikt voor doeleinden van directe reclame (bezwaar volgens art. 21 alinea 2 AVG).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats of hun werkplek hebben of waar de vermoedelijke inbreuk plaatsvond. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onaangetast.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor het vervullen van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u een directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, een SSL- of TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" verandert en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, wissing en rectificatie

U hebt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor meer vragen over het thema persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Zolang de controle duurt, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om in plaats van de verwijdering ervan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer u een bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea 1 AVG hebt ingediend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen overwegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee tegengesproken. De website-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Soms kunnen ook cookies van derde bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen, wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Door deze cookies kunnen wij of u gebruikmaken van bepaalde diensten van het derde bedrijf (bijv. cookies voor de afwikkeling van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden functioneren (bijv. het winkelmandje of de weergave van video’s). Andere cookies dienen om het gebruikersgedrag te analyseren of advertenties weer te geven.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces (noodzakelijke cookies) of voor bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor het gebruik van het winkelmandje) of voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies voor het meten van het internetpubliek), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch vlekkeloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies werd gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (artikel 6, lid 1, punt a) AVG); de toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies van derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren binnen het kader van deze privacyverklaring en indien nodig uw toestemming vragen.

Server-logbestanden

De provider van de websites verzamelt gegevens en slaat deze automatisch op in zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Het combineren van de deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gedaan.

Het registreren van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. Der websitebeheerder heeft een gerechtigd belang aan de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website –hiervoor moeten de server-log-files geregistreerd worden.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw vraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of indien de verwerking noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen vindt de verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG) of op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG), voor zover deze werd gevraagd.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle hierbij ter kennis gekomen persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de behandeling van uw aanvraag. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of indien de verwerking noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen vindt de verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG) of op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG), voor zover deze werd gevraagd.

De gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van de webistebezoekers analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google evt. samengevat in een profiel, dat aan de betreffende gebruiker of diens eindapparaat wordt gekoppeld.

Google Analytics gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien hiervoor toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt a) AVG; de toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor het doorsturen naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met anderen gegevens van Google gecombineerd.

Browser plug-in

U kunt verhinderen dat uw gegevens door Google worden verzameld en verwerkt door de browserplug-in die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van aanvragen

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van aanvragen en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische gegevens’ van Google Analytics om de websitebezoekers passende advertenties binnen het advertentienetwerk van Google te kunnen tonen.

Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens komen uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en uit bezoekergegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie altijd uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics ook algemeen verbieden, zoals beschreven onder ‘Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens’.

Duur van de opslag

Bij Google opgeslagen gegevens betreffende gebruikers en activiteiten, die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersinformatie (bijv. User ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl.

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google conversion tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij vaststellen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak welke knoppen op onze website zijn aangeklikt en welke producten bijzonder vaak bekeken of gekocht werden. Deze gegevens worden gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij weten het totale aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij verricht hebben. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf maakt gebruik van identificatiecookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Google conversion tracking wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien hiervoor toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt a) AVG; de toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Meer informatie over Google conversion tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van Facebook-pixels om de conversie te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgestuurd naar de VS en andere derde landen.

Zo kan het gedrag van de websitebezoekers worden gevolgd, wanneer zij na het aanklikken van een Facebook-advertentie worden doorgestuurd naar de website van de betreffende aanbieder. Op deze manier kan de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook het mogelijk maken om advertenties te plaatsen op pagina’s van Facebook of buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als websitebeheerder niet worden beïnvloed.

Facebook-pixels worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij doeltreffende reclamemaatregelen met inbegrip van de sociale media. Indien hiervoor toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt a) AVG; de toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In het gegevensbeleid van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

Bovendien kunt u de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ uitschakelen in de advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op surfgedrag gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen via de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

6. Newsletter

Newslettergegevens

Als u de op de website aangeboden Newsletter wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de Newsletter. Meer gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het Newsletteraanvraagformulier ingevoerde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 (f) AVG. De gegeven toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen. U gebruikt hiervoor de link "Uitschrijven" in de Newsletter. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om de Newsletter te ontvangen worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de Newsletter en na het afmelden voor de Newsletter verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden door ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

The data deposited with us for the purpose of subscribing to the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter or the newsletter service provider and deleted from the newsletter distribution list after you unsubscribe from the newsletter or after the purpose has ceased to apply. We reserve the right to delete or block e-mail addresses from our newsletter distribution list at our own discretion within the scope of our legitimate interest in accordance with Art. 6(1)(f) GDPR.

Nadat u van de mailinglijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefservice evt. worden opgeslagen in een zwarte lijst, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet met andere gegevens samengevoegd. Dit is zowel in uw belang als in ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f) AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt tegen de opslag bezwaar maken, indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, D-26180 Rastede. CleverReach is een service waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt ingevoerd (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland.

Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven bieden ons de mogelijkheid het gedrag van de ontvangers te analyseren. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief geopend hebben en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief werd aangeklikt. Met behulp van de zogenoemde conversion tracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde activiteit (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach Newsletter vindt u onder: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevensverwerking wordt verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de nieuwsbrief op te zeggen. Dit laat de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingsactiviteiten onverlet. Indien u geen analyse door CleverReach wilt, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor stellen wij in elke nieuwsbrief een desbetreffende link ter beschikking. Daarnaast kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website opzeggen.

De gegevens die u ons hebt meegedeeld om u op de nieuwsbrief te abonneren, worden bij ons resp. de aanbieder van de nieuwsbriefservice opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, en worden na uw afmelding voor de nieuwsbrief gewist uit de betreffende mailinglijst. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven hierbij onverlet.

Nadat u van de mailinglijst van de nieuwsbrief bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefservice evt. worden opgeslagen in een zwarte lijst, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet met andere gegevens samengevoegd. Dit is zowel in uw belang als in ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f) AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt tegen de opslag bezwaar maken, indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van CleverReach onder: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video’s van YouTube. De aanbieder van de pagina’s is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wij gebruiken YouTube in de modus met uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat, voordat zij de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners daarentegen wordt door de modus met uitgebreide gegevensbescherming niet absoluut uitgesloten. Zo brengt YouTube – ongeacht of u een video bekijkt of niet – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk tot stand.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Indien u op uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door u bij uw YouTube-account af te melden.

Verder kan YouTube na het starten van een video diverse cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën inzetten (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube gegevens verzamelen over de bezoekers van deze website. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. Na het starten van een YouTube-video kunnen eventueel andere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waar wij geen invloed op hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Indien hiervoor toestemming werd gevraagd, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt a) AVG; de toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de USA en wordt daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt voor de aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod en om de op de website vermelde plaatsen makkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Google Web Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde webfonts, die door Google worden aangeboden. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Daardoor komt Google te weten dat via uw IP-adres deze website werd bezocht. Google-webfonts worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme presentatie van het letterbeeld op zijn website. Indien hiervoor toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt a) AVG; de toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Wanneer uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlerttertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op http://developers.google.com/font/faq en in de privacyverklaring van Google: http://www.google.com/policies/privacy/.

Font Awesome

Deze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenoemde Web Fonts, die door Fonticons, Inc. ter beschikking worden gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de vereiste Web Fonts in het cachegeheugen van uw browser, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor weet Fonticons, Inc., dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Het gebruik van Web Fonts gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit is een legitiem belang als bedoeld in art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Wanneer uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlerttertype gebruikt.

Meer informatie over Font Awesome vindt u op https://fontawesome.com/help en in de privacyverklaring van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

Adobe Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypes gebruik van webfonts van Adobe. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u deze website bezoekt, laadt uw browser de benodigde lettertypes direct van Adobe om ze correct op uw eindapparaat te kunnen weergeven. Hierbij brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van Adobe in de VS. Daardoor komt Adobe te weten dat via uw IP-adres deze website werd bezocht. Volgens Adobe worden bij de terbeschikkingstelling van de lettertypes geen cookies opgeslagen.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme presentatie van het letterbeeld op zijn website. Indien hiervoor toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt a) AVG; de toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Meer informatie over Adobe Fonts vindt u onder: https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobe’s Data Privacy Declaration may be reviewed under: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google reCAPTCHA

Wij maken op deze website gebruik van ‘Google reCAPTCHA’ (hierna ‘reCAPTCHA’). De aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt uitgevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. het IP-adres, de verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of de door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses verlopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet attent gemaakt op het feit dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de beveiliging van zijn online aanbod tegen het oneigenlijk, geautomatiseerd achterhalen van gegevens en tegen spam. Indien hiervoor toestemming werd gevraagd, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt a) AVG; de toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

https://policies.google.com/terms?hl=nl.

8. Ons gebruik van social media

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij hebben publiek toegankelijke profielen in sociale netwerken. Welke sociale netwerken wij precies gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag doorgaans uitgebreid analyseren, wanneer u hun website of een website met geïntegreerde inhoud van social media (bijv. ‘Vind ik leuk’-knop of reclamebanners) bezoekt. Een bezoek aan een van onze pagina’s op social media start allerlei verwerkingsprocessen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Wanneer u aangemeld bent bij uw social-media-account en onze social-media-pagina bezoekt, kan de beheerder van het social-media-platform dit bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. In bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens ook worden verzameld wanneer u niet aangemeld bent of geen account hebt bij het betreffende social-media-platform. In dit geval worden de gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen, of door uw IP-adres te registreren.

Met deze verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de social-media-platformen gebruikersprofielen aanmaken, waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen u zowel binnen als buiten de betreffende social-media-pagina, op interesses gebaseerde advertenties te zien krijgen. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarmee u aangemeld bent of was.

Houd er ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingsprocessen op de social-media-platformen kunnen controleren. Naargelang de provider kunnen dus evt. nog andere verwerkingsprocessen door de beheerders van de social-media-platformen worden uitgevoerd. Details hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende social-media-platformen.

Rechtsgrond

Ons gebruik van sociale media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen.

Het gaat hierbij om een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen zijn evt. gebaseerd op afwijkende rechtsgronden, die door de beheerders van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt a) AVG).

Verantwoordelijkheid en uitoefening van rechten

Als u een van onze social-media-pagina’s (bijv. op Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de beheerder van het social-media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die door dit bezoek in gang worden gezet. U kunt uw rechten (inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens, bezwaar) zowel tegen ons als tegen de beheerder van het betreffende social-media-platform (bijv. Facebook) gebruiken.

Ondanks onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de social-media-platformen, hebben wij geen volledige invloed op de gegevensverwerkingsprocessen van de social-media-platformen. Onze mogelijkheden zijn grotendeels afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de betreffende provider.

Opslagperiode

De gegevens die wij direct via het gebruik van sociale media verzamelen, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag wegvalt, u ons verzoekt deze gegevens te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens die door de beheerders van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Meer details hierover vindt u direct bij de beheerders van de sociale netwerken (bijv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgestuurd naar de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij resp. Facebook verantwoordelijk zijn, wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst inkijken onder de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Details vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

Onze collectie vanaf november 2018 in de winkel verkrijgbaar!